Notă informativă potrivit art. 13 din Decretul legislativ nr. 96 din 30 iunie 2003
(Cod privind protecția datelor cu caracter personal)

Această Politică de confidențialitate este elaborată în conformitate cu art. 13 din Decretul legislativ 196/03, Codul privind protecția datelor cu caracter personal.

Prelucrarea informațiilor referitoare la utilizatori se va baza pe principii de corectitudine, legalitate, transparență și protecția vieții lor private și a drepturilor lor.

Continuând navigarea pe site-ul www.revee.it (denumit în continuare „site-ul”), Utilizatorul declară că acceptă următoarele condiții.

Datele cu caracter personal trimise voluntar de către Utilizatori prin formularele/cupoanele adecvate prezente pe site-ul web, sau prin e-mail sau comunicate telefonic către REVEE S.r.l. (denumite în continuare „REVEE”) vor fi tratate în conformitate cu principiile protecției datelor cu caracter personal stabilite prin Codul confidențialității (Decretul legislativ 196/2003) și prin celelalte reglementări în vigoare.

Furnizarea datelor menționate anterior este opțională; cu toate acestea, neprezentarea datelor considerate obligatorii (și marcate cu *) va împiedica gestionarea corectă a cererilor de informații trimise către REVEE prin intermediul site-ului și posibilitatea utilizării serviciilor furnizate de portal.

DATE COLECTATE

Revée colectează date pentru a oferi servicii mai bune tuturor Utilizatorilor săi.

Revée colectează date în următoarele moduri:

 • Date de navigare: Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea acestui site web achiziționează, în timpul funcționării lor normale, unele date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.
 • Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu părțile interesate identificate, dar prin natura lor ar putea, prin prelucrarea și asocierea cu datele deținute de terți, să permită identificarea Utilizatorilor. Această categorie de date include adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de către Utilizatorii care se conectează la site, adresele URI (Identificator de Resurse Uniforme) ale resurselor solicitate, ora solicitării, metoda folosită pentru a trimite solicitare către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (bun scop, eroare etc.) și alți parametri referitoare la sistemul de operare și la mediul informatic al Utilizatorului.
 • Aceste date sunt utilizate numai pentru a obține informații statistice anonime cu privire la utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia. Datele ar putea fi utilizate pentru a stabili responsabilitatea în cazul unor infracțiuni informatice ipotetice împotriva site-ului și numai la cererea organelor de supraveghere responsabile.
 • Date furnizate în mod voluntar de către Utilizatori: Dacă Utilizatorii, conectându-se la site-ul web, trimit datele lor personale pentru a accesa anumite servicii sau pentru a efectua solicitări prin e-mail sau telefonic, acest lucru implică achiziționarea de către REVEE a adresei expeditorului și/sau a oricăror alte date cu caracter personal care vor fi procesate exclusiv pentru furnizarea serviciului. Datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori vor fi dezvăluite către terți numai dacă comunicarea este strict necesară pentru a respecta solicitările Utilizatorilor.
 • Date pe care le colectăm din utilizarea serviciilor noastre de către Utilizator: Colectăm informații despre serviciile utilizate de utilizator și despre metoda de utilizare, de exemplu atunci când Utilizatorul vizualizează și interacționează cu anunțurile și conținutul nostru și cu companiile noastre parteneri. Aceste informații includ:
  • Activități pe care le efectuați și informații pe care le furnizați de către Utilizator: colectăm conținutul și alte informații furnizate de acesta atunci când utilizăm serviciile noastre. Poate fi vorba de informații prezente sau referitoare la conținutul oferit. De asemenea, colectăm informații despre modul în care Utilizatorul utilizează Serviciile noastre, precum tipurile de conținut vizualizate sau cu care interacționează sau frecvența și durata activităților.
  • Informații referitoare la dispozitiv: Colectăm informații pe computere, telefoane sau alte dispozitive prin care Utilizatorul accesează serviciile noastre, pe baza autorizațiilor furnizate. Putem asocia informațiile pe care le colectăm de pe diferite dispozitive pentru a oferi servicii consistente pe diferite dispozitive. Iată câteva exemple de informații pe care le colectăm:
   • Atribute precum sistemul de operare, versiunea hardware, setările dispozitivului, numele și tipurile de fișiere și software, puterea semnalului și a bateriei și identificatorii dispozitivulelor;
   • Poziții ale dispozitivelor, inclusiv locații geografice specifice, cum ar fi prin GPS, Bluetooth sau Wi-Fi;
   • Informații de conectare, cum ar fi numele operatorului mobil sau ISP, tipul browserului, limba și fusul orar, numărul de telefon mobil și adresa IP.
 • Date sanitare și sensibile: Prelucrarea ar putea viza și eventuale date sensibile menționate la articolul 4, paragraful 1 lit. d) din Legea 196/03 (inerente stării de sănătate) pe care Utilizatorul ni le comunică în întrebarea sa; în acest caz, prelucrarea va fi efectuată în limitele indicate de autorizarea generală curentă a Garantului de confidențialitate și în scopul exclusiv de a îndeplini solicitările Utilizatorului. Aceste date nu vor fi transmise în niciun caz către terți, cu excepția cazului și în măsura strict necesară pentru a furniza serviciile solicitate de Utilizator, în conformitate cu dispozițiile Decretului legislativ 196/03.

 

SCOPUL PRELUCRĂRII

Datele cu caracter personal colectate vor fi utilizate de REVEE și/sau de către entitățile conectate la acesta și/sau delegate, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și furnizarea serviciilor solicitate în timpul înregistrării/abonării acestora și în special:

 1. trimiterea răspunsului la întrebarea audiologică trimisă de către Utilizator;
 2. permite înregistrarea pe site, care este necesară pentru accesul la anumite secțiuni ale site-ului și pentru a comunica cu REVEE;
 3. cu consimțământul prealabil al Utilizatorului și până la revocarea acestuia, pentru desfășurarea de activități de marketing (cum ar fi, doar cu titlu de exemplu, dar nu exhaustiv, trimiterea de eșantioane, materiale promoționale și publicitare, efectuarea de analize conexe asupra utilizatorilor înregistrați, care permit îmbunătățirea REVEE) serviciile și produsele oferite clienților săi); aceasta, de asemenea, prin e-mail, fax, MMS și SMS, sub rezerva consimțământului specific și până la revocarea acestuia; trimite newsletter pentru a primi actualizări cu privire la toate știrile site-ului, produse noi și alte știri despre activitățile REVEE;
 4. răspunde la întrebări, reclamații sau aprecieri;
 5. răspunde la solicitările utilizatorilor în legătură cu serviciile oferite, publicitatea sau site-ul;
 6. utilizarea datelor în scopul recrutării, evaluării și selectării personalului. Înregistrarea Utilizatorilor pe site este, de asemenea, necesară pentru a răspunde oricărei solicitări ale Utilizatorilor cu privire la aceste servicii, aceștia vor fi invitați să furnizeze date cu caracter personal, care vor fi prelucrate doar în scopurile conexe și pentru timpul strict necesar.

Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator pot fi transmise partenerilor de afaceri terți REVEE pentru a prelucra proiectele și solicitările Utilizatorului.

Există posibilitatea penru REVEE de a trata datele menționate mai sus în formă agregată, cu respectarea măsurilor prescrise de Garantul de confidențialitate și în virtutea scutirii specifice de la consimțământul oferit de aceeași Autoritate, pentru analiză și prelucrare electronică (de exemplu, clasificarea întregii clientele în categorii omogene pentru niveluri de serviciu, consum, cheltuieli etc.) vizând monitorizarea periodică a dezvoltării și performanței economice a activităților REVEE, orientarea proceselor industriale și comerciale relative, îmbunătățirea serviciilor, proiectarea și implementarea campaniilor de comunicare comerciale.

REVEE va folosi, de asemenea, datele cu caracter personal în scopuri administrative și contabile și pentru executarea obligațiilor contractuale; în aceleași scopuri, datele personale vor fi comunicate companiilor asociate și/sau conectate. Adresa de e-mail va fi utilizabilă, în conformitate cu art. 130, paragraful 4, din Decretul legislativ 196/03, de asemenea, în scopul vânzărilor directe de produse sau servicii similare celor deja achiziționate de Utilizator.

METODE DE PRELUCRARE A DATELOR

Datele cu caracter personal trimise prin procedurile de înregistrare către serviciile noastre sunt prelucrate de REVEE cu instrumente preponderent automatizate și pentru timpul strict necesar pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate.

Măsuri de securitate specifice sunt respectate de către Operatorul de prelucrare pentru a preveni pierderea de date, utilizarea ilicită sau incorectă și accesul neautorizat.

Datele cu caracter personal sunt înregistrate și stocate în baze de date electronice deținută de către Operatorul de prelucrare și vor fi stocate pe serverele de pe teritoriul Uniunii Europene (UE) sau din țările din afara UE, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de REVEE prin intermediul reprezentanților săi, responsabili de gestionarea site-ului și a activităților de marketing.

Datele cu caracter personal pot fi aduse la cunoștința angajaților sau colaboratorilor Departamentului de Marketing din REVEE care, operând sub autoritatea directă a Operatorului de prelucrare, sunt numiți persoane împuternicite sau desemnate să efectueze prelucrarea datelor în conformitate cu articolele. 29 și 30 din Cod și care vor primi instrucțiuni operaționale adecvate în acest sens; același lucru va avea loc, în sarcina Persoanelor împuternicite de către Operatori, față de angajații sau colaboratori ai Operatorilor.

Datele cu caracter personal furnizate direct de Utilizatori prin completarea formularelor online pot fi comunicate forței de vânzare, administratorilor de zonă sau distribuitorilor din zona Operatorului.

Datele nu vor fi dezvăluite, cu excepția cazului includerii pe site a numelor câștigătorilor unor concursuri sau premii promovate de Operator prin intermediul site-ului.

OPERATORUL ȘI PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ CU PRELUCRAREA DATELOR

Operatorul de prelucrare a datelor este Revée S.r.l. (CF și Nr. TVA: 10818580010), cu sediul social în Torino (TO), Corso Quintino Sella nr. 131.

Persoana împuternicită cu prelucrarea datelor cu caracter personal este dl. Paolo CRIPPA CRPPLA65B09F704M), domiciliat pentru îndeplinirea misiunii la sediul REVEE din Torino (TO), Corso Quintino Sella nr. 131.

DREPTUL DE ACCES LA DATELE PERSONALE ȘI ALTE DREPTURI POTRIVIT ART. 7 AL CODULUI CONFIDENȚIALITĂȚII (D. LGS.196/2003)

Utilizatorul poate exercita oricând drepturile la care se face referire la art. 7 din Decretul legislativ 196/2003, inclusiv dreptul de a avea acces la propriile sale date și de a obține actualizarea sau anularea acestora pentru încălcarea legii, de a se opune prelucrării datelor sale în scopul trimiterii de materiale publicitare, vânzări directe și comunicări comerciale și de a solicitați lista actualizată a persoanelor responsabile cu tratarea datelor prin notificare scrisă ce urmează a fi trimisă la: Revée S.r.l. (CF e P. IVA: 10818580010), cu sediul legal la Torino (TO), Corso Quintino Sella nr. 131 sau prin e-mail la adresa Operatorului: info@revee.it.

Prezentăm în continuare conținutul integral al art. 7 din Decretul legislativ 196/2003:

Art. 7 – Dreptul de acces la datele personale și alte drepturi

1.Partea interesată are dreptul să obțină confirmarea existenței sau nu a datelor cu caracter personal care îl privesc, chiar dacă nu au fost încă înregistrate, precum și comunicarea acestora în formă inteligibilă.

2.Partea interesată are dreptul să obțină indicații privind:

a) originea datelor cu caracter personal;

b) scopul și modalitatea de prelucrare a acestora;

c) logica aplicată în cazul prelucrării efectuate cu ajutorul instrumentelor electronice;

d) datele de identificare referitoare la operatorul de prelucrare, la persoanele împuternicite și la reprezentantul desemnat în conformitate cu articolul 5 alineatul 2;

e) subiecții sau categoriile de subiecți cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot afla despre acestea în calitate de reprezentanți desemnați pe teritoriul național, de către persoane împuternicite sau numite în acest sens.

3. Partea interesată are dreptul să obțină:

a) actualizarea, rectificarea sau, dacă este interesat, integrarea datelor;

b) ștergerea, transformarea într-o formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate prin încălcarea legii, inclusiv a datelor care nu trebuie să fie păstrate în scopurile pentru care datele au fost colectate sau ulterior prelucrate;

c) atestarea că operațiunile menționate la literele a) și b) au fost aduse la cunoștință, de asemenea, în ceea ce privește conținutul acestora, celor cărora le-au fost comunicate sau difuzate datele, cu excepția cazului în care o astfel de sarcină.se dovedește imposibilă sau implică o utilizare în mod evident disproporționată a resurselor față de dreptul protejat.

4.Partea interesată are dreptul de a obiecta, total sau parțial:

a) din motive legitime pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc, chiar dacă sunt pertinente pentru scopul colectării;

b) la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc în scopul trimiterii de materiale publicitare sau al vânzării directe sau pentru efectuarea de cercetări de piață sau comunicări comerciale.

>

PENTRU PACIENȚI

În această secțiune răspundem la întrebările voastre despre compresie și gel siliconic pentru gestionarea cicatricelor.

Citește mai mult

PENTRU MEDICI

Competența noastră: Revée oferă o gamă largă de articole de compresie post-chirurgicale care garantează o compresie adecvată fără a neglija confortul și estetica.

Citește mai mult